METİNLER / REWIUS


 SENOL SAK, THE PAINTER OF A SINGLE PASSION

All the light of the rainbow is dedicated to them, the whole space of the canvas opens to welcome them, each trait of the painter is busy giving them shape: the fish.
In our world which perpetually runs behind chimerical novelties, which is busy having more and more anything every time, in this world of instability, Senol Sak is a figure of permanence, stability and true wealth while creating works with a single image: the fish.
In each canvas reigns a single figure, multicolored, fascinating, spotted or shiny, beautiful or disturbing, as it unfolds in nature, offered to our gaze, whose image is furtive, dazzles us with its variety: the fish.
For many years, Senol Sak's works have spoken of only one presence, of one living being among living beings, to the point that it fills the world of the artist, evoking all the infinite variety that populates nature - the fish.
The composition is simple, only one being reigns there, sometimes it is presented alone, sometimes in a group, and always in its environment. The fish is produced by firm and secure drawing lines, the color fills the interstices, most often multicolored. On this surface are scattered numerous colored dots, depending on the color of the fish and extending over the entire surface of the canvas. This is how the painter recreates the impression of a liquid substance in which the fish donuts.
When we attend an exhibition of painting by Senol Sak, we have the impression of being in a machine at the bottom of the ocean and observing through a porthole the superb movement of fish of all kinds. In addition, we can even familiarize ourselves with these fish because, on each canvas the name of the fish is indicated in full: butterfly-fish, damselfish, frogfish, anemonfish ...
The letters surround the fish as if to increase the impression of aquatic depth. This use of writing in painting can be compared to the Lettrist movement of the 50s and 70s, but also to Arabic calligraphy where the characters are intertwined with the representation of plants or animals.
Senol Sak’s painting is a lively, multi-colored world that goes on forever, always starting over with the same subject.

Ksenia MILICEVIC  / Paris-FRANCE
Writer, poet, painter

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 

Senol Sak, le peintre d'une seule passion

Toute la lumière de l'arc-en-ciel leur est dédiée, tout l'espace de la toile s'ouvre à les accueillir, chaque trait du peintre s'affaire à leur donner la forme : les poissons.
Dans notre monde qui court perpétuellement derrière des nouveautés chimériques, qui s'affaire à avoir chaque fois plus de quoi que ce soit, dans ce monde d’instabilité, Senol Sak est une figure de permanence, de stabilité et de vrai richesse tout en créant des œuvres à une seule image : le poisson.
Dans chaque toile règne une seule figure, multicolore, fascinante, tachetée ou luisante, belle ou inquiétante, tel qu'elle se déploie dans la nature, offerte à notre regard elle, dont l’image est furtive, nous éblouit par sa variété : le poisson.
Depuis de longues années les œuvres de Senol Sak ne parlent que d'une seule présence, d'un seul vivant parmi des vivants, au point qu'il remplit le monde de l'artiste, évoquant toute la variété infinie qui peuple la nature - le poisson.
La composition est simple, un seul être y règne, parfois il est présenté seul, parfois en groupe, et toujours dans son milieu. Le poisson est réalisé par des traits de dessin ferms et sûrs, la couleur remplit les interstices, le plus souvent multicolore. Sur cette surface s’éparpillent des nombreux points colorés, suivant la couleur du poisson et s’étendant sur toute la surface de la toile. C'est ainsi que le peintre recréée l'impression d'une substance liquide dans laquelle beignet les poissons.
Quand on assiste à une exposition de peinture de Senol Sak nous avons l'impression de nous trouver dans un engin au fond de l’océan et d'observer à travers un hublot le déplacement superbe de poissons de toutes sortes. De plus, nous pouvons même nous familiariser avec ces poissons car, sur chaque toile le nom du poisson est indiqué en toutes lettres : butterfly-fish, damselfish, frogfish, anemonfish ...
Les lettres entourent les poissons comme pour augmenter l'impression de la profondeur aquatique. Cette utilisation de l’écriture dans la peinture on peut la rapprocher du mouvement lettriste des années 50/70, mais aussi de la calligraphie arabe ou les caractères s'entrelacent avec la représentation des végétaux ou des animaux.
La peinture de Senol Sak est tout un monde animé et multicolore qui se décline à l’infini, recommençant toujours avec le même sujet.
April-2020

Ksenia MILICEVIC / Paris-FRANCE
Écrivain, poète, peintre


***

ÇİZGİ, RENK VE AHENKLE BİR FORMA ANLAM YÜKLEMEK.

Ümit Yaşar Gözüm*

Bir Dışavurumcu/Eksprestyonist Şenol Sak Sanatına Balık Formu Üzerinden İzdüşüm…

Resim sanatında kurgunun, kompozisyonun önemi kadar estetik ve plastik bir değere dönüşmesi de önemlidir. Şenol Sak’ın tek bir formdan hareketle estetize edilmiş plastik değer üretmesinde resim sanatının teknik ilkelerinden ödün vermemesinin ve yetkinliğinin payı büyük.
İnsanlığın tarihi serüveninde yakından bildiği üç dişil güç deniz, balık ve sanat.. Bir deniz kızı masalına tanıklık edersiniz onun çalışmalarını seyrederken. Eğer bilginiz varsa bu gezinmelerde mitolojinin Balık Tanrıçası Hatmehit’in bin bir kılığa bürünmüş güzelliğiyle bütünleşirsiniz.
Belki de Şenol Sak’ı “Balıkta gönlü olanın diyarı derya imiş” deyimindeki sisli denizde yüzen, sudan daha berrak, kutsanmış bir varlığın peşinde koşturan şey balık imgesi üzerinden içselliğini dışa vurma isteğidir.
Dile kolay, 1990’lardan günümüze balık formlu kompozisyonlarıyla dünyayı dolaşmak ve tutku gibi resmetmek! Ancak ruhunu okyanusların dalgalarında dinginliğe eriştirecek insanların seçeceği bir yol.
Sanatçının balıkla bu denli ilişik olmasının ardında bir çok neden vardır. Evrensel bir değer olan balığa farklı mitolojiler farklı anlam ve görevler yükleyerek kutsamışlardır.
Bunların içinde en anlamlısı hafızası üzerine bir çok deyim türetilmişken, Kelt mitolojisinde yüklenen bilgelik anlamıdır. Afrika’da rahmi simgelediği için, Fenikeliler, Asurlulur ve Çinlilerde doğurganlık sembolüdür. Antik Roma’da değiştirme ve dönüştürme gücüyle kutsallaştırılmıştır.
Sanatçı, alt dünyaların kuşu balıkla ne anlatır bize; zaman denilen sarmalın, denizin altından kendi sesini dinleyerek akıp giden yer altı nehri gibi sürekliliği mi? Yoksa devinimin yarattığı sonsuzluğa ulaşma tutkusunu mu? Ya da bir balığın kurnaz ve kıvrak bir hareketle oltanın ucundan denize atlayışının yarattığı coşkuyla karışık hüznü mü ?
Bu yüzden Sak, sanatta mesaj kaygısı olmadığına inanan sanatçılarımız arasındadır. Sanatçının izleyiciyi yönlendirmek yerine kendini bulacağı bir seçme iradesiyle karşı karşıya bırakması öznel bir tercih.
Balık resimleri çizmeye adanmış bir idealistin sanat serüvenine eşlik ettiğinizde anlayabileceğiniz çok yönlü deniz ve balık kurgulamalarıyla karşılaşırsınız.
Sürekli yeni formlar arayışında olması ve bunu geliştirerek sürdürmesi sanatçının araştırma ve kurgu gücüne dayanır. Çizdiği her balık ötekinden farklı biçim ve renkler taşır.
Bir sanatçının tarihsel süreçte iz bırakma isteği onu zengin bir uzmanlaşmaya yöneltir. Sak’ın balık formu üzerine yoğunlaşması ve onu dünyanın farklı yerlerine kadar uzanarak çizmesi bu anlamda zengin bir bellek oluşturmayı düşünmesindendir.
Sak’ın sanatında çok anlamlı ve katmanlı bir figürdür balık. Mitolojinin ve düşünce tarihinin varoluşsal dört elementinden birisidir su ve toprak gibi dişil bir elementtir.
Sanatçı, resimlerini kaligrafiyle bütünleştirerek farklı bir derinlik ve evrensel bir yol izlemektedir. Sanatçı Türk resmini Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya gibi dünyanın farklı kıtalarında evrensel bir yolculuğa çıkarıyor.
Kişisel başarılarının kaynağı bu alanda yılmadan verdiği çabalardır. Onun bilgiye adanmış değişim algısına tanık oldukça Mevlana’nın ‘Balığa denizden başkası azaptır.’ sözünü hatırlarım. Öyle ki, Paris merkezli Art Resillience’ın kuruluşunda yer almakla kalmayıp burada ‘Sanatta Hareketlilik ve Esneklik’ vurgusu üzerine çalışmalar yapıyor.
Son yıllarda bir dünya atlası etkisi yaratan balık formlarına pul yerine mikroçipler eklediğini görüyoruz. Bu da bizi Sak’ın felsefi yönelişleri kadar, anlam bilimsel öğeleri de resmine taşıyarak iletişim çağının varoluşumuz üzerinde yarattığı derin ikilemlere dikkatimizi çekiyor.
Sak balıklarını spatul etki yaratan güçlü lekelerle mekandan bağımsız olarak resmetmekte. Onun sıcak, parlak ve zıt renklerle aynı zeminde yarattığı ahenk sanatçının renk skalasındaki yetkinliğini gösteriyor.
İnsan üzerinde sürekli coşku yaratan renklerle izleyiciyi etkilemekle kalmaz, duygularıyla resmin gizemlerinde dolaşmaya ve keşfetmeye davet eder. Bu yanıyla da düşüncenin girdaplarında dolaşmanın doyumsuz tadıyla buluşturur.
Balıkları bazen çok yıldızlı mavi bir gökyüzünde süzülürken, bazen deniz atlarına eşlik eden pullarıyla resme dönüşür. Kimi resimlerinde Piri Reis’in dünya haritasında yer imgesi olarak balık formunu, dünyayı anlatmak için de kaligrafiyi kullandığını düşünmekten alamazsınız kendinizi.
Düşünce Tarihinin, Sanat Felsefesinin vazgeçilmez estetik ve güzellik arayışını Sak’ın balıklarında görebiliyoruz.
Sak, kalbini ve fırçasını yumuşatmasının erdemin anlam bilimsel yanı olduğuna inanır. Mekandan bağımsız dediğimiz resimlerinin zeminini su olarak düşündüğümüzde, izleyiciyi içine çeken çok renkli bir doğurganlığa göndermeler içerir. Somut bağlarından kopardığı ve içsel bir forma büründürdüğü figürü öznel çizgi gücüyle dönüştürür resme.
Onun balıkları Leibnic’in ‘Monad’ları gibidir, hepsi balık ama hepsi farklı bir denizin ve düşüncenin birer temsilcisidir sanki.
Şenol Sak resmine eleştirel izdüşüm yapacakların, sanatçıyı deniz, su, balık üçgenine hapsetmeden felsefi arka planı ve mitolojik zaman sorgulamaları kapsamında değerlendirmek doğru olacaktır.
Sak’ın resminin menzili bir ressamın kurgusal tartışmalarının ötesinde sanat ortamımızın bakış ufkunu da irdeler. Tuvalin iki yüzü arasında bir geçiş çizgisi; sanat için iyi neyse toplum için de odur.
Onun resimleri karşısında ne ressamın mükemmeli yakaladığı duygusuna kapılırsınız ne de izleyicinin kendinden bir parça bulamamasından bahsedersiniz. Ressam sizi karanlık yıkıcı zamanlara okyanusların dibine çağırmaz, aksine anlam vadilerinde gezinmeye davet eder.
Zekayla bütünleşen ruhun bir çağrısı, içkin duygunun dışa vurumudur bu tavır. O sessiz derinliklerin sesi olma yolunda sadece sanatın kalıcılığına inanarak üretiyor.
Ocak-2019

Ümit Yaşar GÖZÜM
*Sanat Felsefecisi,Yazar, Eleştirmen ***


Şenol SAK

İki dünya vardır bilinen. İlki nesnel, içinde teneffüs edilen, diğeri de sanatçının yarattığı duygularla örülü, renkli, gizemli, sisli ve karmaşık, bazen de su gibi yalın.
Bazen de iddialı... Bir o kadar da sessiz.
Şenol SAK, sınırları zorlamıyor, yeni sınırlar oluşturuyor. “Balık”la özdeşleşen sanatsal kimliği evrensel bir kartvizit artık. O, çağını yansıtmayı, meşgul zihnini, zengin öznelliğini ve güncelerini estetik ve plastik bir tatla aktarmayı biliyor.
Sanatçının asıl derdi ne yaratırsa yaratsın iletişim kurmaktır. Kendisini ifade etmektir. Tanıdık görüntüler ya da alışılmadık imgeler bu yaklaşımla, Şenol Sak’ın resimlerinde izleyiciyle yepyeni entelektüel bir diyalog ve aura kuruyor. Bu diyalektik bizi bazen düşündürüyor, heyecanlandırıyor, alıp yeni diyarlara götürüyor, bazen de bizi hüzne taşıyor.
Balıklarla göz göze gelen izleyici, bu zengin görsel girdaptan kaçamıyor, akışa kapılıveriyor... içindeyiz artık... resme kolayca dahil olunuyor.
O’nun evreni tinsel ve şiirsel bir boyutta... Tıpkı okyanusun derinliği gibi derin, sonsuzluğu gibi sonsuz.

Çünkü O’nun resimlerindeki balıklar, balıklar kadar özgür ve samimi.

Prof. Dr. Alparslan UÇAR
2012, Bolu
Sanatçının, AIBU Kültür Merkezinde Açılan Sergisi Dolayesiyle Basılan Kataloğu Sunuş Yazısından ***


Foreword
There are two known universes. The first one is the objective one, the one in which we live and breathe. The other one is woven by the artist's creation of emotions, color, mystery, and purity.
Sometimes the work is highly ambitious ...and at the same time so very quiet.
Şenol SAK is not pushing the boundaries; he is simply creating new borders. His artistic identity has naturally become a universal business card. SAK transpires the wisdom of his age, busy mind, rich subjectivities and diaries to his work via an aesthetic and plastic approach.
Whatever it is the artist creates, his sole purpose is to communicate, express himself.  Both familiar and unfamiliar images in Şenol SAK’s art generate a new intellectual dialogue and aura with the audiences. This unique dialect makes its viewer feel introspective, excited, and boundless at the same time. And, yes, sometimes sad as well.
The audience encountering SAK’s fish images cannot escape from the vortex of emotions. We are in it now… and it is so easy to get taken in by his works of art.
His universe exists in spiritual and poetic dimensions. It is just as deep as the depth of the ocean; it is as endless as eternity.

SAK’s fish images are simply as free and sincere as fish, and that’s the beauty of it.

Prof. Dr. Alpaslan UÇAR
September-2012, Bolu, Turkey


***
BİR RESSAMIN DÜŞÜNDE DENİZ, FIRÇASININ UCUNDA YALNIZCA BALIK OLMAK

Dün yine bir sergide, Gümbet'te ünlü barlar sokağının bittiği yada başladığı yerde, bir Bodrum yaz akşamında, adı gibi MOR bir galeride balık olup duvara asılmak mı keyifli olurdu yoksa seyretmek mi?

Bodrum Gümbette, yeni yılda İstanbul ekolünün açtığı Mor Sanat Galerisi'nde, balık resimleriyle tanınıp dünyaya ün salmış ressamımız Şenol Sak'ın sergisindeyiz.
Bodrum kültür ve sanatı üzerine her yaz gelişimde yazmayı planlıyor ancak, sürekli seyahatlerden ve bürokrasinin girift çarklarında mücadele etmekten usanıp başka sefere diyordum. Şimdi yeni ve büyük bir seferde ikinci yerleşkem Bodrum'dayım ve bütün mitolojik öykülerin ötesinde, zaman'ın durduğu yer üstüne bütün öykülerim.

Sanatta Ankara ve İstanbul ekollerinin birbirinden çok farklı kültürel algılamaları olduğunu öteden beri, bu işlerin içinde varolduğum günden beri söyler ve bu tezimde zaman zaman yanılmadığımın burukluğunu da yaşarım.

Biz her şeyin büyük ve görkemlisinin sonuca götüreceğine inanırız merkezde. Oysa Ankara'nın taşrası diye baktığımız İstanbul gerçekte, Bizansın,Osmanlının ve nihayetinde Cumhuriyet Türkiyesi'nin entelektüel ve estetik birikimini hep yansıtmıştır.

Gerek ulusal gerekse evrensel değer yaratmakta ve sunmak da ayrı bir maharet ister.İstanbul ekolünde bunu başkasının evinde evsahibi olmanın tadını hissedersiniz. Merkez ise kendi evinde seni misafir yapar çıkarır. İşte böylesi küçük güzeldir ilkesiyle açılmış bir yer Mor Sanat Galerisi. Ama zerafete ve estetiğe evsahipliği yapan bir mekan. Bu tür ruhu olan mekanlarda balık olup, duvara çıkmak belki de açık denizlerin tehlikelerinde yüzmekten ve de insafsız bir balıkçının ağına takılmaktan iyidir.

Sevgili Şenol Sak ile sohbetin bir yerinde, “hep balık çiziyorum.Çünkü özgürlüğün ve evrensel değer olarak bilen bir elin parmakları kadar insanlığın bildiği bir varlığı çiziyorum” dediğinde aklıma, Bodrum dendiğinde ayıramadığım üçlü üstad Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halikarnas Balıkcısı ve sevgili Turan Erol gelir. Onlarda ünlü Mavi Yolculuklara ruhlarının özgürlüğünü görmek,el değmemiş koyları keşfedip kendilerini denizde balık, masada balık, mezede balık görmek için çıkmadılar mı?

Şimdi anlama zamanı Şenol Sak'ı: Neden çizdiği her balık ötekinden farklı renklerde, fırçasının ucundan tuvaline düşen her damlanın bir benek olduğunu sormak anlayının haddine düşmez de haddini bilmeyene ne yazar. Ne anlatır bize, zaman'ın, denizin altında yeraltı nehri gibi, sonsuza akışı yada bir balığın kurnaz ve kıvrak bir şekilde oltanın ucundan denize atlayışı?

Sanatçının sınırları bir balığın yeryüzünün bütün denizlerinde dolaşabilmesi, tıpkı insanın evreni kucaklayan aşk çeşmesinden doyasıya içmesi ve idealar aleminde gezmesi gibi. Ruhum balıklar kadar özgür, özgürlüğüm fırçamın ucunda. Düşünmek gerek dostlar biraz düşünmek... Ömrün yirmi yılını balık çizerek geçirmek nasıl bir iştir anlamak gerek. Anlamak gerek otuza yakın sergide balığı tuvale aktarıp duvara çıkarmanın nasıl zor bir iş olduğunu.Ve bilmek gerek özgürlüğün timsali bir varlığı onca yıl çizip özgürlükle özdeşlemenin ne demek olduğunu...

Sanatçı evrensel bir yolculuğa çıkarıyor Türk resmini,uluslararası fuarlar ve festivallerin yanı sıra zorlu bir maratona çıkıyor şimdi.Yolunuz ve fırçanız açık olsun sevgili Şenol Sak...Sevgili Mor Sanat Galerisi

Türkütopya Esintileri-Sanat Eleştiri, Sanatçısına Adanmış Denemeler,

Ümit Yaşar Gözüm
 
Yazar-Eleştirmen
Temmuz-2014
Bodrum-TURKEY

.

***

DERİN SULARIN BALIKÇISI, RESSAM ŞENOL SAK


         Ressam Şenol Sak, ömrünü balık tutmakla değil, balık resimleri yapmakla geçirmiş. Bazı ressamlar çiçek resimleri, bazıları da kuş resimleri yapar. Kimisi testi resimleri, kimisi de şişe resimlerine yönelmişlerdir. Kuş resimleri deyince ilk akla gelen Salih Acar’dır. Kendisi kuşları incelemek için Manyas gölünü mesken tutmuştur. Kuş resimlerinden gelecek kuşaklara çok güzel örnekler vermiştir.

         Ressam Şenol Sak’ın resimleri ise allı pullu, değişik biçimlerde, renk cümbüşü içinde. Bana ilk önceleri Bolu-Karadere Ormanları’ndaki küçük mercanları, kırmızı noktalı alabalıkları hatırlattı. Bunlardan Abant Gölü’nde de bulunurdu. Eskiden Abant Gölü’nde alabalık üretme çiftlikleri vardı. Yetişen balıkları göle bırakırlardı. Sak’ın resimleri kırmızı noktalı bu balıkları hatırlattı bana.

         Göçebe kuşlar gibi balıklarda dünyanın çeşitli sularında renk renk, şekil şekil ayrı dünyaların yansımalarını görürsünüz. Bizim Şenol Reis de dolamış fırçanın ucuna balıkları onlara renkler dünyasından nasiplerini verip durmuş ve ortaya çok güzel işler koymuş. Gönül istiyor ki o güzelim balıklar günlük hayatımıza da girsin..Tekstilde, seramikte her alanda yaşantımızda yer alsın. Pencere perdelerinde, örtülerde olduğu gibi seramik tabaklarımızda, kapkacaklarda, vazolarda ve toprak işlerinde niye kullanılmasın? Böylelikle yerel motiflerimize verilen önem daha da değerlendirilmez mi? Avrupa’dan gelen hediyelik eşyalarda, toprak işlerinde ve Balkanlardan gelen tabak ve seramik işlerinde bu tarz çalışmalar görmek mümkündür. Fransız ve İngiliz seramiklerinde de buna benzer motifler sıkça işlenmiştir. Ve hala günlük hayatta ki yerlerini korumaktadır. Bir zamanlar değerli hocam Bedri Rahmi Eyüboğlu bey, el baskısı olarak tekstil ve seramikte buna benzer işler yapmıştı.

         Bizim Şenol Sak’ın başarılı balıklarını da, gelecekte  bu gibi yerlerde gördüğümüzde hiç şaşırmayalım.

  
Osman Zeki ORAL 
Kdz.Ereğli, 2010


 ***

A FISHERMAN OF DEEP WATER ARTIST, SENOL SAK

While some artist depict flowers, others prefer to generate images of birds. And while some artists portray pitchers others prefer painting bottles. The work of an artist is. therefore, inherently unique to the individual’s experiences, emotions, and memories. The artist Senol SAK spent his entire life not catching fish but painting them, And when we talk about bird paintings, the unique work of Turkish artist Salih ACAR quickly comes to mind. In looking to authentically depict the unique allure of his subjects, Salih ACAR
derives his inspiration from past visits to the majestic Manyas lake. With an exposure to raw nature, ACAR has been able to create images we recognize and love today, leaving us with extraordinary examples of beauty to pass on to future generations.
Senol SAK’s works are majestic in its combinations of color and form, His paintings first reminded me of the small coral and red-dotted trout from Bolu’s Karadere forest, species once inherent to the trout farms of lake Abant. It was here where these red- dotted fish were set free; and it is SAK’s images that naturally bring back these wonderful memories
As like with migrant birds, SAK’s fish evoke a need for reflection on the diversity of worlds and colors alike. An innovator, Şenol utilized his brushes to bring to life a world of fish, creating their destiny with color and light. The results were nothing less than extraordinary works of art.
It is our earnest desire that these beautiful fish manifest themselves in every aspect of our daily lives, be it through conventional paintings, textiles or ceramics. Why should’nt fish images be used in window curtains, drapes, vases, ceramic dishes and utensils? Shouldn’t the importance of local motifs be considered invaluable, especially when works from Europe and the Balkans share a similar affinity for fish? The truth is that fish motifs remain steadfast in our daily lives. And once my dear professor Mr. Bedri Rahmi EYUBOĞLU created hand printed similar art works in textile and ceramics.
We should not be surprised, then, when we see our Şenol SAK successfully sharing his fish motifs all over the world


Osman Zeki ORAL 
Artist
Ereğli-TURKEY, 2010
.

***

Foreword
Abant Izzet Baysal University ardently pursues to accomplish Mustafa Kemal Atatürk’s core principles to the best of is ability. In striving to carry out the particular mission and vision of reachang above the level of contemporary civilization.’ the university continues to support the innovative spirit within academia.
Since
its establishment on July 3. 1992. our university has proudly hosted numerous brilliant artists and invaluable scientists from all over the world, We strive to share with our community the wealth of knowledge and culture fostered at our institution. In this aim, we challenge ourselves to build a vital awareness of cultural heritage within the public, and hope that  it be passed on to future generalions.
To further commemorate the achievements of this institution,
it is on its 20’th  anniversary that we present the national and international artist Şenol SAK A native of Bolu, this innovator has proudly transitioned his education at Abant Izzet Baysat Universaty’s Art Education Faculty of Education into a successful career
At this exhibition curated by Associate Prof. Dr. Alpaslan UÇAR chair of the Department of Art Education Faculty of Education, the artist’s works (from 1995- 2012) are proudly displayed It is a true pleasure to present Şenol SAK’s works at our university’s art gallery, and on behalf of his alma mater, I would once again
like to thank Mr. SAK for his great contribution to the institution of art.


 Prof. Dr. Hayri COŞKUN
Rector of Abant Izzet BAYSAL University, Bolu-Turkey ***


SUNUŞ
       Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma direktifini gerçekleştirmek için, bütün gücüyle bu hedef doğrultusunda çalışmayı ilke edinen Abant İzzet Baysal Üniversitesi, kuruluşunun 20. Yılında da yeniliklere imza atmaya devam ediyor.
       03 Temmuz 1992 yılında kurulan üniversitemiz, şu ana kadar sayısız sanatçı ve bilim insanını üniversitemizde gururla ağırladı. Yapılan tüm sanatsal ve bilimsel çalışmalar sadece üniversite ortamında değil, halkımızla da paylaşıma sunularak, gelecek kuşaklara bırakılacak kültürel bir miras bilinci oluşturuldu.
       20. Yıl etkinlikleri kapsamında Bolu’lu ulusal ve uluslar arası sanatçı Şenol SAK, A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun olan ilk öğrencilerimizden biri olması sebebiyle de, etkinliğimize ayrı bir değer ve önem katmaktadır.
      Küratörlüğünü A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alparslan UÇAR’ın üstlendiği sergide, Şenol SAK’ın 1995-2012 yılları arasında gerçekleştirdiği eserlerden oluşan bir seçkiyi üniversitemizde görmekten mutluluk duyduğumu ifade ederken, üniversitemize verdiği sanatsal katkısından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Hayri COSKUN
A.İ.B.Ü. Rektörü, Kasım-2012
 Sunuş : (Sanatçının, AIBU Kültür Merkezinde Açılan Sergisi Dolayesiyle Basılan Kataloğu Sunuş Yazısından)
.

***

A New Review to "Senol SAK-Art"by Nikola Kitanović -SERBIA
17.07.2009
Turkish, Serbian and English
.

Şenol SAK  
     Şenol Sak’ın resimleri semantik katmanlar, renk zenginliği, zarif kompozisyonlar, kendine has bir form anlayışı ve özel bir iç şiirsellik barındırır. Onun eserlerini değerlendirilirken bütün bu temel olgular akılda tutulmalıdır.
    İlk olarak, Şenol kendine has bir stili ve görsel sanatlara bireysel bir yaklaşımı olan ve devamlı kendini geliştiren bir sanatçıdır. Belli bir form ve kompozisyon dahilinde, tabloları deniz canlılarını, çoğunlukla da balıkları resmediyor. Bu olgu eleştirmenlerini deniz balığının Şenol Sak’ın eserlerinde temel bir konu olduğu sonucuna götürebilir, ama bu tek yanlı bir yaklaşım olacaktır.
    Çalışmalarının semantik planı aslında çok daha fazla katman içerir, biz bunlardan sadece en belirgin olanlarına değineceğiz. Sak, tabi ki bize su dünyasını, deniz dünyasını, ve özünde balığı gösteriyor. Bu su hazinesi gerçekten büyüleyici ve Sak’ın bu dünyanın en azından bir kısmını gelecek nesiller için koruma altına almak istediği şeklinde bir açıklamayı akla getiriyor. Bu bakış açısı doğru olmakla beraber, burada durmak yanlış olur, çünkü çalışmalarının semantik katmanları bundan çok daha derindir.
    Sak’ın hem sanat akımlarını, hem de (felsefe, estetik, mistik gibi) bağlantılı diğer alanları çok yakından takip ettiğini vurgulamak burada önemli. Hayatın suda başladığı ve hayatın özünün hala orada aktif olduğu kuramını benimsiyor.
    Sualtı dünyasını resmederken aynı zamanda varlığımızın katıksız özünü de araştırıyor.
    Sak, dünyanın yaratılması konusundaki mitolojilere de oldukça hakim. Dünya su ile ateşin bir araya gelmesinden oluşmuş (bunu eserlerinden bazılarının başlıklarından anlıyoruz). Güneş sistemindeki ilk temel prensip olarak, su kaostan geliyor ve her şeye şekil veriyor. Sualtı şartlarının bir yansıması olarak, Sak kaynağındaki formun içinden çiziyor. Bu şekilde çalışmaları bir form, öz, ve gerçek sanat niteliği kazanıyor.
     Bu noktada, Sak’ın çalışmalarının oluşum sürecinin aynı zamanda dünyanın yeniden yaratılmasının bir yansıması olduğuna da işaret etmek gerekir, ateş ile (yeteneği ve ilhamı ile) suyun (sanatın) bir araya gelmesi formu oluşturuyor.
    Renk kullanımının kendine has bir özelliği var. Sanatçının renk kullanımını günümüz postmodern resmindeki bazı çağdaş sanat sahneleriyle karşılaştırabiliriz. Sak’ın çalışmalarının günümüz postmodern ve dışavurumcu ressamlarının çalışmalarıyla güçlü bir diyalog içinde olduğunu görmemiz mümkün. Bununla beraber, Sak’ın kendi odak noktasını oluşturduğunu, kendi renk anlayışına sahip olduğunu ve hepsinin ötesinde çağdaş sanat akımlarına kendi katkısını yaptığını vurgulamamız gerekir. Sak bir takipçi değil, çalışmalarıyla çağdaş görsel sanatlara yön veren sessiz bir lider. Renkleri enerji ve duygu dolu, ama bunlar aynı zamanda düşünen renkler - belli bir mesajı iletme kaygıları ve çalışmanın planı içerisinde yerine getirdikleri bir işlevleri var.
    Kompozisyonları kusursuz, sanatçıların devamlı peşinde koştukları mutlak güzelliği yansıtmada fevkalade başarılı. Güzellik arayışı sanatçıların antik çağlardan beri değişmeyen çabası. Hepimiz hala neşe, aşk, harmoni, eros… velhasıl güzellik peşinde koşuyoruz.
   Sak bütün bunları çalışmalarında bir araya getirmeyi başarıyor, resimlerinin bu kadar büyüleyici ve muhteşem olmasının sebebi de bu. Çalışmaları bizi sürekli cezbediyor ve bu yüzden tekrar tekrar izlemeye, tecrübe etmeye, kucaklaşmaya geliyoruz... 

Nikola KİTANOVİC
Şair,Yazar
Novi Sad/Sırbistan- 2009
.
*******
.
Senol Sak
Slikarstvo Senol-a Sak-a predstavlja pravo osveženje, pravi odmor za vašu dušu i razum, a nudi vam beskrajne lepote spram kojih treba da se otvorite kao ljudsko biće. Prosto je neverovatno, ali što dublje zalazi u temu svoje slike, slikar je sve više virtouz, a što je virtouzniji to je dublje u temi koju odslikava. Drugim rečima kazano, tehnika njegovog slikanje organski je povezana sa temama koje obradjuje. Zbilja, retki su vizuelni umetnici koji tako elegantno i istoveremno zaranjaju i u dubine onoga što slikaju i u tehnologiju svoga rada..Senol Sak je već odavno oformljen umetnik, prepoznat kako u javnosti njegove domovine Turske ali i prepoznat na medjunarodnom planu. Njegove slike morskih dubina i bića unutar tih dubina obišle su svet i nalaze se po mnogim istaknutim galerijama i kolekcijama. Naravno, postoje zaista veliki razlozi za njegov globalni uspeh i oni su nesporni. Ja želim da istaknem da njegova dela istinski plene lepotom same kreativnisti i pri tome izmiču svakom ozbiljnijem tumaču. Naime, snažna kompozicija, topao kolorit, igra svetla i senki unutar vodenih prostora, prostora mora i okeana, konture bogatog sveta koji tu živi - naprosto, sve je u pokretu, sve je živahno, sve je živo, odiše ritmom života samog..Da li nam slikar skreće pažnju na život u vodi, tamo gde se prvobitni život i stvorio, ili je, pak, taj podvodni svet odličan za iskazivanje slikarevog neizmernog umeća, svejedno je. Nema sumnje da slike Senol Sak-a krajnje eksplicitno ukazuju na vodeni svet i potrebu da taj svet neokrnjen predamo narednim generacijama. Takodje, nema sumnje u to da upravo taj podvodni svet u slikaru proizvodi nafiniju i najsnažniju isnpiraciju a njegovu tehniku slikanja dovodi do savršenstva. Na meni je privilegija da vas uputim i da kažem: obradujte sebe i posetite galerije Senola Sak-a na netu..(july,2009)
.
Nikola Kitanović
Novi Sad - SERBIA
********
.
Senol SAK
Senol Saks painting is depicted by semantic layers, richness of colours, ecquisite composition, unique approach to the form and specific inner poetry. All that essential facts are to be kept in mind.
As one, Senol is a build up artist, with unique stile and individual approach to visual art. Taking a form and composition in mind, his canvases depict sea creatures, mostly fish. This fact might lead its critics to a conclusin, that sea fish is a major theme in Senol Saks work, however that conclusion might be quite one sided.
Semantic plan of his work actually has a large number of layers, of wich we are to specify only the most remarcable ones. There is no doubt that Sak is showing us the water world, the world of sea, and in its essence that is a fish. This water treasure is really fascinating and it poses itself as an inevitable explanation that Sak is trying to preserve a glance of that world for future generations.
That point of wiev is correct but it is to simple to stop here since semantics of his work are much deeper.
It is nescessary to emphasize that Sak is a very conscious artist both of art directions as well as other connectin fields (philosophy, aestetics, mistics etc.). He simply embraces a theory that life was concepted in water and that the essence of it is still there active.
While painting underwater world he is exploring pure essence of our existence.
Sak is well acquanted to mythology considering creation of the world. It has been created in contact of water and fire Being first solar principe, water came from caos and gave form to everything. Reflecting underwater conditions Sak paints through form at its source. In that manner his work receives a form, essence, true art.
At that point it is necessary to observe that the mere creation of work is as well a celebration of recreation of the world, contact of fire (his talent and inspiration) with water (art) that provides a form.
Use of color is an unique expirience. For some reason we can compare artists expirience with some contemporary art scenes in postmodern painting of today. We can observe a strong communication of his work with works of post modern colorists and expresive colorists of today. However in both cases Sak gives his own focus, his personal vison of color and above all his contribution to tracks in modern art, for Sak is not a follower, he is more of a silent leader, that through his work dictates directions of modern visual art. His colors carry energy, emotions but also
they think – carry a message and take part in plan of his work.
Compositons are perfect, as a reflection of absolute beauty, that is artists seek and find. This quest of/for beauty is artists mission an it has not changed since antic. We stil all seek for joy, love, harmony, eros... beauty.
Sak manages to build all this in his work and that is why his paintings are so magic and fascinating...
 (july, 2009)
.
Nikola Kitanović
Poet,Novelist,Artist..
Novi Sad - SERBIA
.

***
Senol SAK'ın RESİMLERİ
       Resme gönül veren, bıkmadan, usanmadan kendi resmini yapmaya uğraşan Şenol SAK, akademik eğitiminden başlayarak bütün bildikleriyle – bilmediklerini harmanlayıp doğaya hayranlıkla ve bağlılıkla işe başlamış daha sonra bu çizgisini düşünce yönü ağır basan fantastik resimlerle devam ettirmiştir    
     Kendi arayışları, daha sonra öznel biçimlere dönüşerek balık formlarını kurgulamaya başlamış, rahat bir uslüpla zengin renkler kullanarak ritimsel bir çoşku içinde görsel anlatım dilini yakalamaya başlamıştır.    
     “Rakı şişesindeki balık olsam” dizelerini anımsatırcasına değişik formlardaki balıklarla hızlı ve dinamik kompozisyonlar oluşturmakta ve derinlik etkisini yüzeyselleştirmektedir.     
      Sanatçıların doğada el uzatmadıkları, fırça atmadıkları bakir bir konu kaldı mı ki!.        
     Aslında konu bahane değil mi?
      SAK’ın resimleri balık formlarının yüzeylerindeki dokusal çizgi ilişkilerinin yardımıyla ayrıca dekoratif etkiler kazanmakta, mekan ilişkileri değişik renklerle sağlanmakta, bu renkler bazen karşıt lekeler olarak resimsel bir etkiye dönüşmektedir.
Ayrıca resimlerinin tonlarında doku ve leke görünümlü el yazısı etkili formlarda kullanmakta,bazen bu yazılar küçük balık formlarıyla gösterilerek hiyeroglif bir yazı etkiside vermektedir.  
     SAK, son çalışmalarında balık formlarının yüzeylerinde teknolojinin bir yapıtaşı olan ‘mikroçip’ leri kullanarak ‘yapay – doğal, mekanik – biyonik, duyuşsal – bilişsel’ gibi ikilemleride sorgulamaktadır.
Şenol SAK, bu bitmez tükenmez çabasıyla sıradışı olmaya aday genç sanatçılarımızdandır.
                             
 Prof. Erol ÖZDEN
1998-Bolu
.
Senol SAK'S PAINTS
Şenol Sak has started his efforts founded upon his academically training, using the known and the unknown of his unique art style inspired by the nature with his admiration to it. Later to develop towards his recent paintings which reflect the intensive thought interpretations .
Further his exploration of his art formulae “gained recognition in found expression in “fish form” which he expressed the clear interpretation with rich colours and interactive harmonious motifs .
“I wish I was a fish in a bottle of Raki” .Well known phrase in Turkish modern literature of expression of the desire to be encapsulated within the certain nationally celebrated sprit of Raki resembles in his presentation of the “fish” in different forms in dynamic compositions which brings forward to the surface of the depths.
There is hardly any aspect of nature remains that the artists have not paid interest and explored or touched with their brushes . The subject is the reason in this adventure and exploration of the nature .
Sometimes his calligraphical text on the surfaces resembles the unique scale of the particular species own characteristics achieved with motives and the lines.
.
Prof. Erol ÖZDEN 
1998-Bolu